24 May 2015


“An open heart is an open mind.”

- Dalai Lama XIV